• Tỷ giá mua bán tệ: 3,790
  • Tỷ giá thanh toán hộ: 3,800
  • Tỷ giá đặt hàng: 3,850
  • Hotline: 0912.13.0000
  • Thời gian làm việc: Sáng: 8h30 - 12h & Chiều: 1h30 - 6h30

Bảng giá


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐẶT HÀNG

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐẶT HÀNG

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ TRUNG QUỐC

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ TRUNG QUỐC

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THANH TOÁN HỘ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THANH TOÁN HỘ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÝ GỬI HÀNG HÓA

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÝ GỬI HÀNG HÓA